Korzár logo Korzár Spiš
Utorok, 19. november, 2019 | Meniny má Alžbeta

P. Pekarčík: "Mesto prevádzku životu ohrozujúcej strelnice nepovolilo"

Levoča - Po takmer 8-ročnom pôsobení Petra Pekarčíka na poste primátora bývalého kráľovského mesta sa podľa jeho slov stabilizovala ekonomika mesta a

výrazne sa znížila aj jeho úverová zaťaženosť. Mesto vyhralo súdny spor so Slovenskou republikou o takmer 700-miliónový majetok. Levoča sa však do povedomia širokej verejnosti zapísala aj negatívnou činnosťou mestských policajtov, ktorí brutálne zbili jedného z domácich obyvateľov - bez príčiny.

Ako by ste zbilancovali už končiace volebné obdobie? Urobili ste nejaké rozhodnutie, ktoré dodatočne ľutujete?

"Jednoznačne prevažujú pozitíva nad negatívami. V prvom rade sa počas tohto volebného obdobia stabilizovala ekonomika mesta. Každý rok sme končili s prevahou rozpočtových príjmov nad výdavkami. Výrazne sme znížili úverovú zaťaženosť mesta. Vyhrali sme osudový spor Levoče so Slovenskou republikou. Súdili sme sa o majetok mesta vo vojenskom výcvikovom pásme Javorina. Jeho účtovná hodnota predstavuje 251 miliónov, nepriamo sme sa však súdili aj o ďalší, 394-miliónový pozemok. Išlo teda o takmer tretinu celkového majetku Levoče, ktorý predstavuje v súčasnosti vyše 1,5 miliardy korún. Musím však zdôrazniť, že účtovná hodnota ani zďaleka nevyjadruje cenu trhovú, ktorá je podstatne vyššia.

Samozrejme, nemôžeme celé obdobie hodnotiť len kladne. Boli tu aj problémy, no tie sú celoslovenské a vyplývajú z nízkej vymožiteľnosti daní a poplatkov, úhrad nájomného v samosprávnych bytoch. Čo sa týka krachu Spišského liehofructu v Levoči a Obzoru, v tomto smere mám svedomie čisté. Urgovali sme riešenie tohto problému aj na príslušných ministerstvách, ale nepochodili sme. V súčasnosti sa však chystajú do Levoče dvaja českí investori, výrobcovia produktov z juty a káblov pre automobilový priemysel. Ak všetko dobre dopadne, takmer 300 Levočanov bude mať prácu. Nemám pocit, žeby som musel nejaké svoje rozhodnutie ľutovať. Možno neboli všetky šťastné, no zásadné chyby som neurobil. Nemôžem to však povedať o niektorých rozhodnutiach mestského zastupiteľstva. Za najväčšiu chybu považujem predaj niektorých pozemkov za dumpingovú cenu. Istý čas som uvažoval o pozastavení výkonu týchto rozhodnutí, no nakoniec som si to rozmyslel. Rozhodli o tom predsa občanmi volení poslanci. Paradoxom bolo, keď ihneď po skončení zasadnutia mestského zastupiteľstva poslanci, hlasujúci za tieto uznesenia, prichádzali za mnou s návrhom o pozastavení ich výkonu."

Pod vašu pôsobnosť spadá aj činnosť Mestskej polície v Levoči. Práve minuloročná kauza, kedy príslušníci, vrátane náčelníka mestskej polície, prekročili svoje právomoci a doslova dobili občana Levoče, sa pričinila o nie príliš lichotivú povesť levočskej polície. Zlyhal v tomto prípade Mestský úrad v Levoči ako ich zamestnávateľ?

"Nemyslím, pretože nejde len o problém Levoče. Problém s mestskými policajtmi je, bohužiaľ, celoslovenským. Ich správanie zrejme vyplýva z postavenia, legislatívy a ohodnotenia ich práce. Zloženie mestskej polície, napriek tomu, že sme robili výberové konania za účelom zamestnať ľudí, ktorí by boli akou-takou zárukou, že budú plniť svedomito úlohy mestskej polície vo vzťahu k občanom v medziach svojej právomoci a slušného správania bolo, aké bolo. Veľmi ma mrzí, čo sa stalo v priebehu tohto volebného obdobia, najmä spomínaný konflikt, do ktorého bol zapletený aj náčelník mestskej polície. Náš postup z pozície zamestnávateľa bol však tvrdý a okamžitý. Som totiž presvedčený, že ľudia, ktorí sú niečoho takého schopní, nemôžu pracovať pod hlavičkou mesta, alebo obce. Celým prípadom sa ešte stále zaoberá súd a bolo by dobré, keby už konečne spravodlivo rozhodol. Ja osobne som presvedčený, že mestskí policajti boli v tomto prípade vinní. Ich konanie totiž nemalo v inkriminovanú noc logiku. Aj keď nie som vyšetrovateľ, všetky indície vedú k tomuto záveru."

Nemáte pocit, že podnikateľské prostredie zostáva už dlhšiu dobu v Levoči na takzvanom bode mrazu? Prečo nechcú prísť do tohto mesta nové firmy a investori?

"Ide o problém dopravnej prístupnosti mesta. Pri jednej investícii, ktorá sa tu rysovala ešte v predchádzajúcom volebnom období, sa táto domnienka aj potvrdila. Okresný aj mestský úrad sa na vstup investora zodpovedne pripravil, zabezpečili sme všetko potrebné. O konečné rozhodnutie v neprospech Levoče sa postaralo zlé napojenie na diaľničnú sieť. Rovnaký problém máme aj s napojením sa na hlavnú železničnú sieť. Druhou príčinou je nízka vzdelanostná a kvalifikačná úroveň potenciálnych pracovníkov. Už svojim nezáujmom, o ktorý sa postarala dlhoročná nezamestnanosť, investorov odradili."

Evu M. by zaujímalo, ako mieni mesto poriešiť každoročný problém so žobrajúcimi Rómami počas turistickej sezóny.

"Evidujeme tento problém a o jeho riešení sme rokovali aj na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Za reálnu páku považujem variantu hliadkujúcich príslušníkov policajného zboru v kritickej dobe letnej turistickej sezóny. Už ich samotná prítomnosť zabraňuje tomuto nežiaducemu javu, o tom sme sa presvedčili aj počas tohtoročnej letnej sezóny. Doteraz tomuto jednoduchému riešeniu bránil nedostatočný počet mestských policajtov. Samozrejme, existujú aj ďalšie opatrenia, jedným z nich je aj identifikácia žobrajúcich kamerovým systém, ktorý by mal fungovať už od budúceho roku. Tú som vyžadoval aj doteraz, prostredníctvom fotografií. Zavolali by sme si potom na pohovor rodičov a pohrozili im. Samozrejme, v rámci zákonných možností."

Je tu aj otázka Ondreja G., či ste sa súdili ešte s nejakým poslancom v priebehu tohto volebného obdobia ako s ním počas vášho primátorovania v rokoch 1994-1998?

"Mesto sa s týmto občanom nesúdilo ako s poslancom, ale ako s občanom Levoče. Ja som skladal sľub, ktorý bude skladať aj novozvolený primátor, a síce že budem obhajovať záujmy mesta. Tu bolo zjavné, že krok Ondreja G. ohľadne pozemkov nebol celkom čistý, tak sme to dali na súd. Je jedno, či bol poslanec, alebo nie. V tomto súdnom spore sme boli úspešní a súd potvrdil, že ide o mestský majetok. Za toto volebné obdobie sme viedli celkovo 8 súdnych sporov, pričom ich povaha bola stále majetková. V šiestich sme boli úspešní, v dvoch sa nám nepodarilo súdny spor vyhrať. Neúspech týchto dvoch sporov sme aj predpokladali. V prvom prípade išlo o reštitúciu, o ktorej sme si mysleli, a ja som toho názoru dodnes, že nebola v súlade so zákonom. Druhý prípad bol súdny spor ohľadne Chrámu sv. Jakuba v Levoči. Bol totiž vo vlastníctve mesta ešte v období pred rokom 1945 a aj napriek tomu získala rímsko-katolícka cirkev cestou súdu tento majetok do svojho vlastníctva. Formou odvolania proti verdiktu súdu sa mesto so súhlasom mestského zastupiteľstva pokúsilo neprajný výsledok zvrátiť. Nejde o naše presvedčenie, že kostol cirkvi nepatrí, ale našou povinnosťou je obhajovať majetkové záujmy mesta dôsledne."

Ďalšia čitateľská otázka prišla od E. Vyšňovskej. Zaujíma ju, ako hodnotíte spoluprácu s okresným úradom a či budete, v prípade ďalšieho primátorovania, prijímať na oddelimitované odbory doterajších zamestnancov okresného úradu.

"Áno. Dôkazom toho sú noví vedúci odborov školstva a životného prostredia na Mestskom úrade v Levoči, ktorí kedysi zastávali tieto funkcie aj na levočskom okresnom úrade. Ak budú dostatočne vzdelanostne vybavení a budú spĺňať všetky požadované podmienky, prečo nie. Myslím si, že tento proces bude prebiehať na Mestskom úrade v Levoči aj bezo mňa.

Keby som tvrdil, že spolupráca s levočským okresným úradom bola bezproblémová, klamal by som. Rozpory niekedy vyplývali z toho, že poslanci mestského zastupiteľstva, tak ako aj ja, sú volení občanmi. Vždy máme kdesi v podvedomí zakotvenú zodpovednosť voči svojim voličom, čo úradník na Okresnom úrade v Levoči zrejme nemá. Najväčšie problémy boli s delimitáciou školstva, kedy nám okresný úrad nechcel uznať Prílohu č. 22 k delimitačným protokolom, kde sme žiadali o súpis skutočného stavu zanedbanej údržby niektorých školských zariadení. Okresný úrad si stál za svojim tvrdením, že tam žiadne nedostatky nie sú a následne na to nám zaslali list, v ktorom nás, ako nového správcu, na ne upozorňujú. Ak bude treba, pôjdem s okresným úradom aj do sporov. Zákon ma totiž zaväzuje chrániť a brániť záujmy mesta za každú cenu. Okrem iného, práve tento boj nám vyniesol značné navýšenie finančných prostriedkov, vyčlenených na správu školstva."

Obyvatelia Levoče sa v súčasnosti najviac sťažujú na prevádzku strelnice, ktorá nevyhovuje bezpečnostným, ani príslušným technickým parametrom. Podnikli ste niečo proti tomu?

"Máte pravdu, strelnica sa v poslednom období stala vážnym problémom. Avšak občania, žijúci v jej okolí, zrejme zle pochopili možnosti mesta na riešenie tohto problému. Mesto predsa jej činnosť nepovolilo, pretože to nemá v kompetencii, ani zásadným spôsobom nevie ovplyvniť prevádzku strelnice. Posielali sme tam aj mestských policajtov, čo sa ukázalo ako neúčinné, a tak sme zvolili iný postup. Podali sme na Okresnú prokuratúru v Poprade trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za ohrozovanie zdravia a bezpečnosti Levočanov a za nepovolenú podnikateľskú činnosť. Toto oznámenie prokurátor štandardným postupom postúpil príslušnému policajnému orgánu. V tejto veci som bol aj minulý týždeň vypočúvaný. Jej areál totiž nie je podľa predpisov vôbec ohradený, nikto strelnicu ani počas strelieb nestráži. Bohužiaľ, viac sme z pozície mesta urobiť nemohli. Nepatria nám ani pozemky, na ktorých stojí. Sčasti sú vlastníctvom štátu a zvyšok patrí súkromným osobám."

Čitateľ Marek C. by sa rád dozvedeli, či nepovažujete za konflikt záujmu, že vaša manželka pôsobila v mestskej spoločnosti Stavebná prevádzkareň, s. r. o.?

"Moja manželka je starobná dôchodkyňa. Bola v tejto spoločnosti zamestnaná, ale nie vo vedúcej funkcii, iba na dobu určitú. Vznikol tam však problém, keď konateľ spoločnosti sa k 31. máju tohto roku vzdal svojej funkcie. Keďže spoločnosť nemôže fungovať bez konateľa, navrhol som istého kandidáta na toto miesto, no nezískal som súhlas poslancov mestského zastupiteľstva. Môj ďalší návrh - obsadiť do tejto funkcie moju manželku - už zasadnutím mestského zastupiteľstva prešiel. Išlo však len o dobu určitú a to od júna do augusta tohto roku. Nevidel som inú možnosť a keďže tam pracovala celý svoj život, nevedel som takto narýchlo nájsť niekoho lepšieho, než ju. V súčasnosti je už vymenovaný nový konateľ, ktorého na túto funkciu ustanovilo valné zhromaždenie a mestské zastupiteľstvo jeho výber odobrilo. Nebol som pôsobením manželky v tejto funkcii veľmi nadšený, lebo nešlo o jednoduchú prácu. Pracovné tempo a náročnosť tohto zamestnania je veľmi vysoká a trpela tým aj rodinná pohoda."

V blížiacich sa komunálnych voľbách opäť kandidujete na post primátora, tentoraz však ako nezávislý adept. Čo vás k tomu viedlo?

"Mám svojský názor, a určite nie je ojedinelý, na činnosť politických strán na Slovensku. Nie som celkom presvedčený, že práve ony, bez rozdielu ich pravicovej, či ľavicovej orientácie, obhajujú záujmy občanov. Skôr ich záujem smeruje niekam úplne inam. Mal som ponuky aj z iných politických strán, aby som kandidoval v ich mene, ale už sa nechcem viazať na nikoho a na nič. Najmä preto, lebo ich podpora vo voľbách znamená povolebné splnenie určitých dlhov. Z princípu odmietam kšeftovať s podporou politických strán. V pozícii primátora pôsobím už 8 rokov a práve vďaka nemu som získal množstvo nových a cenných skúseností. Práve tie, aj z činnosti mestského zastupiteľstva, ma utvrdzujú v presvedčení, že primátor, či starosta, by nemal byť politicky viazaný. Mal by byť starostom, v meste primátorom pre všetkých, bez ohľadu na sociálne postavenie, či politickú príslušnosť."

Vychádza toto vaše poznanie z vlastnej skúsenosti? Aj vaša úspešná kandidatúra bola podmienená určitými sľubmi a záväzkami?

"V dobe, kedy som kandidoval za SDĽ, sa ešte v činnosti tejto strany na miestnej úrovni spomínané požiadavky neobjavovali. Lenže vývoj SDĽ bol taký, aký bol a čistota sa v nej jednoducho stratila. Ja som sa na to už nemohol pozerať, a preto som z nej vystúpil. Klientelizmus, podozrievania a nevysvetlené kauzy, sa, samozrejme, netýkajú len SDĽ-ky. Svoje zmýšľanie napriek zrieknutiu sa politického trička som nezmenil. Naďalej som ľavicovo orientovaný, považujem sa za jednoduchého, skromného občana tejto republiky, ale jednotlivé veci mi začali na politickej príslušnosti vadiť a už som ich nemohol akceptovať."

Čím sa budete živiť v prípade, že vaša kandidatúra na primátora bude neúspešná?

"V súčasnosti mám za sebou pracovne náročné obdobie, prechody určitých kompetencií zo štátnej správy na samosprávu, takže som o tom ešte ani nerozmýšľal. Dostanem zo zákona celkom slušné odstupné, takže ak nebudem primátorom, úplne v pohode to prežijem. V prvom rade si potrebujem oddýchnuť a zbaviť sa zodpovednosti, ktorá ma v súčasnosti ťaží a ubíja. Do podnikateľského sektoru sa určite nepohrniem, nemienim totiž začínať nanovo. Veď predsa existuje inštitúcia zvaná Národný úrad práce. Stačí mi 9-mesačná evidencia plus odstupné a odchádzam do penzie. Prečo by som túto variantu nevyužil? Určite sa pôjdem zaevidovať!"

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na Spiš Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tri základné kroky: Ako sa starať o pacienta s inkontinenciou
 2. 5 prekvapivých vecí, ktoré menia náš svet a ani o tom nevieme
 3. Vlastný biznis? S kvalitným účtom sa živnosť rozbieha ľahšie
 4. Pozrite sa, ako fungujú asistenčné systémy Volkswagenu
 5. Dlhopisy a zmenky: fixný výnos 5,5 - 7 % p.a.
 6. Známe osobnosti prezradili, do ktorej krajiny sa nechcú vrátiť
 7. Dokážu dávať škôlkári pozor na ceste? Otestovali sme ich
 8. Dajme ojazdeným pneumatikám druhú šancu. Nič nás to nestojí...
 9. Rýchly úver sa dá získať aj bez zložitých zmlúv
 10. Sloboda na Slovensku oslavuje 30 rokov
 1. Pozrite sa, ako fungujú asistenčné systémy Volkswagenu
 2. Známe osobnosti prezradili, do ktorej krajiny sa nechcú vrátiť
 3. Dlhopisy a zmenky: fixný výnos 5,5 - 7 % p.a.
 4. Dokážu dávať škôlkári pozor na ceste? Otestovali sme ich
 5. Changes to the Public Procurement Law – Take Two
 6. Tatras guide: A fresh take on the stunning soul of Slovakia
 7. Vlastný biznis? S kvalitným účtom sa živnosť rozbieha ľahšie
 8. Rýchly úver sa dá získať aj bez zložitých zmlúv
 9. Dajme ojazdeným pneumatikám druhú šancu. Nič nás to nestojí...
 10. Róbert Boženík je nový patrón školského turnaja McDonald's Cup
 1. Už iba dnes: Predplatné SME.sk za mimoriadnu cenu 11 680
 2. Hodnotenie profesionála: Aká je dovolenka v Thajsku? 11 443
 3. Vysokoškolský bedeker: Na ktorú univerzitu poslať prihlášku? 10 567
 4. 5 prekvapivých vecí, ktoré menia náš svet a ani o tom nevieme 8 708
 5. Kedy sa vám jazda na LPG oplatí, ako servisovať a kde netankovať 7 841
 6. Ako efektívne doplniť železo? Odpovedá MUDr. Radovan Juríček 7 705
 7. Tri základné kroky: Ako sa starať o pacienta s inkontinenciou 5 230
 8. TOP pätnásť miest v Spojených arabských emirátoch 4 447
 9. 5 najúčinnejších tipov, ako sa zbaviť bolesti hlavy 4 373
 10. Denisa Fedáková: Štyridsiatka nie je vôbec prekážkou 3 909

Neprehliadnite tiež

Poštárku pohrýzol bojový pes. Majiteľka sa trestu vyhne

Prokuratúra podmienečne zastavila trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví.

ilustračné

Sedel vo vani, horelo mu v kuchyni

Hasiči zachránili dôchodcu aj bytovku pred veľkým požiarom.

Ilustračné foto.

Odsúdený exposlanec Smeru: Nechápem, čo robím v Gorile

Olejníkovi sme zavolali na mobil z Gorily spred 13 rokov. Stále platí.

František Olejník teraz fotografovanie odmietol. Snímka je z jeho prepustenia na slobodu v roku 2017.

Dukle sa konečne strelecky zadarilo. Za štyri dni nazbierala sedem bodov

Dvakrát po sebe nezaváhala, vyhrala v Nových Zámkoch aj v Budapešti.

Fínsky obranca Konsta Mesikämmen dvoma gólmi zariadil víťazstvo Dukly v Budapešti.

Hlavné správy zo Sme.sk

(ilustračné foto)
Daphne Caruanová Galiziová zomrela po výbuchu bomby.
Komentár Tomáša Prokopčáka

Držme konzervatívcom palce

Sú hranice, ktoré nesmieme prekročiť.

Tomáš Prokopčák.
Cynická obluda

Toto nejako nevychádza

Nechceme si ani predstavovať, aké by to bolo, keby v 1989 neprišla demokracia. Žiaľ, niekedy si to predstavovať netreba.

Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop