Korzár logo Korzár Spiš
Pondelok, 22. apríl, 2019 | Meniny má Slavomír

Predseda Disciplinárnej komisie SOFZ reaguje na listy čitateľov uverejnené v Spišskom denníku

Po nie veľmi príjemných skúsenostiach ohľadom článkov zverejnených vo vašom denníku v minulosti som si vtedy povedal, že nebudem už nikdy reagovať

na články zverejnené vo vašich novinách. Článok zverejnený vo vašich novinách dňa 10.9.2002 pod názvom "Výsmech zdravému rozumu, alebo ocení vyriešený "prípad" minister vnútra Šimko" je však hrubou urážkou mojej osoby, aj vyšetrovateľov PZ ako takých, a preto nemôžem ostať nečinne sa prizerať a tváriť sa, že sa nič nestalo.

Na rozdiel od autora tohto článku, ktorý chce oboznamovať verejnosť s praktikami Disciplinárnej komisie SOFZ (ďalej len DK) uvádzaním poloprávd a neprávd a ktorý potom požiada o nezverejnenie svojho mena, považujem za povinnosť, aby sa verejnosť, ktorá nebola prítomná na stretnutí 3. kola I. triedy OM medzi FK Margecany FK Olcnava, dozvedela skutočnú pravdu, k čomu počas tohto stretnutia došlo a na základe čoho disciplinárna komisia - a nie ja sám, ako to autor uvádza - vynášala rozdielne tresty pre hráčov FK Margecany a FK Olcnava.

Tak, ako do redakcie vášho denníka, tak aj na SOFZ dňa 27.8.2002 došiel anonym, v ktorom bolo popísané, k akým neprístojnostiam došlo počas uvedeného stretnutia medzi hráčmi oboch klubov a aj jedným z divákov, ktorý po začatí bitky medzi hráčmi vbehol na ihrisko. Tento anonym ste nezverejnili, pretože nebol autorom podpísaný. Ani DK na podklade tohto anonymu nemohla začať disciplinárne konanie. Ešte v ten deň, počas zasadnutia DK však bolo na komisiu doručené písomné vyjadrenie p. Guballu, ktorý je členom odbornej komisie SOFZ, konkrétne ŠTK, a ktorý bol v uvedenom stretnutí aj druhým asistentom rozhodcu.

Keďže v tomto vyjadrení bolo presne popísané, ktorý z hráčov sa akým spôsobom zapojil do bitky a boli uvedené aj ich čísla dresov, v ktorých hrali, v zmysle disciplinárneho poriadku bolo začaté disciplinárne konanie a v rámci tohoto konania prijaté predbežné opatrenie, ktorým bolo pozastavenie činnosti hráčov, uvedeným vo vyjadrení p. Guballu, do vyriešenia prípadu. Súčasne boli títo hráči, hráč O. Gardošík, o ktorom boli len dohady, že sa bitky taktiež zúčastnil, spolu s ďalšími osobami, zodpovednými za priebeh stretnutia, pozvaní na zasadnutie DK dňa 4.9.2002.

Jedinou pravdou, ktorú autor, vo svojom článku zverejnenom 10.9.2002 uviedol, bolo to, že som skutočne neumožnil vstup na zasadnutie komisie 4.9.2002 prezidentovi klubu FK Margecany Stanislavovi Sokolskému. Bolo to však za iných okolností, ako to bolo publikované a vkladať mi do úst to, čo som nepovedal, považujem za urážajúce. Rozhodnutie, že na zasadnutí budú prítomné len osoby, ktoré boli na základe úradnej správy pozvané, prijala DK už v minulom súťažnom ročníku, a to po prejednávaní udalostí zo stretnutia FK Smolník - FK Iliašovce, kde prítomnosť a vyjadrenia predstaviteľa klubu z Iliašoviec, ktorý nebol pozvaný, sťažili priebeh zasadnutia a vyvolali napätú atmosféru. Keďže Stanislav Sokolský sa aj napriek tomu, že pozvaný nebol, snažil dostať do miestnosti, stál som vo dverách a povedal som mu, že sa na zasadnutí zúčastniť nemôže.

Keď sa potom podráždene pýtal, kto o tom rozhoduje, kto vo vnútri bude a kto nie, tak som mu povedal, že ja. Tým sa náš dialóg skončil, po vojdení predvolaných osôb (ešte bez hráčov) som dvere uzatvoril a slová autora článku o spomínaní boha v tejto súvislosti sú prinajmenšom nechutné. Nebolo to teda o tom, že si nevážim Stanislava Sokolského, ale o tom, že za priebeh zasadnutia zodpovedám a keď sa raz komisia uzniesla na tom, že na konaní budú prítomní len pozvaní hráči, funkcionári a aktéri zápasov, tak je to potrebné dodržiavať, bez ohľadu na to, o akú osobu ide a ku ktorému klubu táto osoba patrí.

Samotný priebeh zasadnutia potvrdil indície, ktoré zasadnutiu predchádzali a to, že predstavitelia FK Margecany budú popierať, že k bitke skutočne došlo. To, že k bitke došlo, popierali aj rozhodcovia a delegáti zväzu, ktorí bitku nepopísali ani v zápise o stretnutí a ani v správe delegáta o stretnutí. Aj vyjadrenia AR1 boli rozporuplné a podráždené. Našťastie sú medzi nami ešte čestní a pravdovravní ľudia, ktorí sa nedali zatiahnuť do zvláštnej hry FK Margecany, rozhodcu stretnutia, jeho asistentky, aj delegáta zápasu a ktorí popísali dianie na ihrisku tesne pred ukončením stretnutia. Jedná sa o troch hráčov FK Olcnava a čiastočne vedúceho mužstva FK Olcnava, ktorých výpovede sa v značnej miere zhodovali s písomným vyjadrením p. Guballu.

Kvôli objektivite si členovia DK vypočuli aj telefonát Jozefa Podrackého, ktorý bol tým divákom, autorom článku nazvaným "ožranom", ktorý bol najprv kapitánom domácich, po vbehnutí na hraciu plochu podkopnutý a pri vstávaní zo zeme aj kopnutý do tváre. Zaujímavé bolo aj vyjadrenie jedného hráča Margecian, ktorý na otázku, či videl, ako vbehol do ihriska divák, uviedol, že áno a že divák bol spacifikovaný. Keď bol vyzvaný, aby bližšie popísal, kým bol spacifikovaný a čo to znamená spacifikovaný, hráč podráždene reagoval slovami, že bol spacifikovaný a potom keď vstával zo zeme, tak bol opätovne spacifikovaný tak, že musel ostať ležať na zemi. Kto ho mal takýmto spôsobom "spacifikovať", to sme sa od tohoto hráča nedozvedeli. Aj napriek rozporuplným vyjadreniam R, AR1, vedúceho mužstva Margecian a hráčov tohoto klubu som sa počas celého zasadnutia choval k týmto slušne a zareagoval som len na poznámku brankára domácich, ktorý uviedol doslovne "robíce tu čachre machre".

Po týchto jeho slovách, ktoré nepatrili na pôdu SOFZ, som ho len vyzval, aby sa kontroloval a do zápisu som požiadal poznamenať, že som ho na jeho správanie dôrazne upozornil. Ak sa niekto na zasadnutí správal arogantne, tak tou osobou som skutočne nebol ja, ale ľudia, ktorí prišli na zasadnutie so svojou "pravdou" , ktorú chceli za každú cenu demonštrovať a presadiť. Na podklade týchto faktov potom rozhodovala DK, samozrejme bez pána Guballu, ktorý nie je jej členom, ale aj za prítomnosti Ing. Imricha Keruľa z Margecian, ktorý je podpredsedom DK, ale vzhľadom na to, že bol v predmetnom stretnutí hlavným usporiadateľom stretnutia a zasadnutie sa viedlo o klube, v ktorom je funkcionárom, bez možnosti hlasovať o výške trestov pre jednotlivých hráčov, R, AR1 a DZ. Tresty, ktoré potom boli zverejnené v úradnej správe č. 9, boli trestami, ktoré vyniesla DK, nie ja sám.

Je to rozhodnutie celej komisie, ktorá zvažovala jednak závažnosť previnenia jednotlivých aktérov stretnutia a jednak ich postoj k celému problému, prezentovaný na zasadnutí komisie 4.9.2002. Len ja však ležím pisateľovi urážajúceho článku v novinách v žalúdku, a preto za vynesenie trestov napáda len moju osobu. V tom, ako prebiehalo celé zasadnutie DK a kto sa akou mierou podieľal na objasnení skutočností, ktoré sa odohrali v Margecanoch dňa 25.8.2002 počas futbalového stretnutia, je potrebné hľadať rozdielnosť trestov pre hráčov oboch klubov a z tohoto hľadiska je potrebné posudzovať aj tresty, ktoré DK vyniesla pre R, AR1 a DZ, ktorí bitku zamlčali.

Kolektívne tresty boli uložené klubu FK Margecany podľa sadzobníka pokút, uvedených v prílohe k disciplinárnemu poriadku, ktorými sa komisia riadi. Slová, že v prípade, že kým divák vbehol do ihriska a nikoho nenapadol, sa nič nestalo a ktoré mi autor článku, tak ako aj ďalšie vložil do úst bez toho, aby som ich bol vyslovil, sa samozrejme nezakladajú na pravde. Pre všetky kluby, nielen pre FK Margecany, je za to finančná pokuta za nedostatočnú usporiadateľskú službu , podľa spomenutého sadzobníka, vo výške 700 korún. Ďalšou nepravdou prezentovanou v novinách je to, že neúčasť hráča H. Macka ospravedlnil prezident klubu Stanislav Sokolský. Tento na zasadnutí nebol, a tak neprítomnosť hráča ospravedlniť nemohol. Nestalo sa tak ani pred zasadnutím komisie a ani po jeho započatí.

Neúčasť tohto hráča na zasadnutí komisie začal vysvetľovať až jeho brat, pri svojej výpovedi a na dotaz, prečo nezaslal prostredníctvom osôb, ktoré na zasadnutie došli nejaké ospravedlnenie, tak, ako to urobili dvaja hráči Olcnavy, vedúci mužstva Margecian prehlásil, že sa za to ospravedlňujú, že je to ich chyba. Pokiaľ by bol autor článku o priebehu zasadnutia pravdivo informovaný, nemohlo by sa stať, že zavádza futbalovú verejnosť na Spiši uvádzaním skutočností, ktoré sa nezakladajú na pravde.

Pravda, ak jeho cieľom nebolo, čo z článku vyplýva skôr, za každú cenu pošpiniť a očierniť moje meno v očiach širokej čitateľskej verejnosti. V konečnom dôsledku to, či DK potrestala správnych hráčov a ostatné osoby, ktoré mali dozerať na hladký priebeh tohoto stretnutia môžu posúdiť samotní diváci, ktorých bolo na tomto stretnutí okolo 200. Neboli to len diváci z Margecian, ale aj z blízkeho okolia a tak mali možnosť vidieť, čo sa v uvedenom futbalovom stretnutí stalo.

Ja osobne som si vedomý, že nie každý vo futbalovom dianí je spokojný, že predsedom DK SOFZ je policajt. Ja sa však za svoje zamestnanie nehanbím, pretože všetkým osobám, s ktorými som počas svojej praxe prišiel do kontaktu, sa môžem pozrieť priamo do očí. Netvrdím, že nemám nepriateľov, pretože to sa tvrdiť neodvážim. Každému sa totiž v zamestnaní, ktoré vykonávam, vyhovieť nedá, najmä, keď ide o dokazovanie trestnej činnosti, za ktoré hrozí nepodmienečný trest odňatia slobody. Vždy som však postupoval v rámci zákona, spravodlivo a nie pokrytecky, pričom som sa snažil pochopiť aj zmýšľanie toho, ktorý stál pri tom-ktorom prípade, na opačnej strane.

Autorovi článku preto v žiadnom prípade neprislúcha napádať moje zamestnanie, moje postavenie v ňom a hodnotiť moju inteligenciu, zvlášť keď na zasadnutí DK nebol. Tú nech hodnotí môj zamestnávateľ a najmä osoby, s ktorými som doposiaľ jednal, či už po stránke pracovnej alebo súkromnej, v danom prípade športovej. Tiež hrubo urážajúce sú slová autora článku o mojej neúcte k bývalým športovcom. Ja nespochybňujem športové zásluhy a výsledky bývalých aktívnych športovcov, ktoré počas svojej aktívnej športovej činnosti dosiahli, ba naopak, takýchto ľudí, ktorí niečo v športe, ale aj v inej oblasti života dosiahli, si vážim.

Aj mňa levočská, smižianska a aj košická športová verejnosť pozná, ako bývalého hráča futbalu, hokeja a hádzanej a taktiež ako trénera mládeže v Smižanoch. Keďže táto nemalá obec fanúšikov športu pozná aj moje charakterové vlastnosti, iste si vie sama urobiť obraz o tom, čo sa na moju adresu autorom článku, ktorý nechcel byť zverejnený, popísalo a čo sa z toho zakladá na pravde. Tento článok však píšem najmä kvôli tým, ktorí ma vôbec nepoznajú a po prečítaní článku z 10.9.2002 si iste myslia, že ide o nejakého vyvrheľa tejto spoločnosti, ktorý, ako autor článku uviedol, si potrebuje upevňovať na DK sebavedomie, pričom vo svojom zamestnaní je neschopný.

Ja si žiadne sebavedomie upevňovať nepotrebujem a ako sa mi darí v zamestnaní, to sú kompetentní hodnotiť iní. Od zvolenia do funkcie predsedu DK sa snažím o to, aby z ihrísk vymizli prejavy nešportového správania, aby na futbal chodili aj manželky futbalistov s deťmi a nie aby oni museli kvôli nekultúrnosti prostredia sedieť doma, kým sa páni futbalisti a funkcionári vyriadia. Spolu s ďalšími členmi našej komisie sme sa počas zasadnutí snažili, aby sme prípady objektívne objasnili a aby sme svojím rozhodnutím nikomu neoprávnene neublížili.

Ešte raz preto z mojej strany patrí poďakovanie hráčom a aj vedúcemu mužstva z Olcnavy, že nepristúpili na hru Margecian, rozhodcu, jeho asistentky, aj delegáta zápasu a boli nápomocní pri objasňovaní udalosti zo 25.8.2002. Len tak, že nebudeme veci, ktoré sa skutočne stali, zatajovať, sa dostaneme v skultúrňovaní prostredia na našich ihriskách a vo vzájomnej úcte medzi hráčmi trocha ďalej. V žiadnom prípade nie zatajovaním bitky a zavádzaním členov DK pri prešetrovaní prípadu. Vyzerá to však tak, že nie všetkým ľuďom vo futbalovom hnutí ide o to isté a zachádza to potom až do urážok a ohováraní medializovaných prostredníctvom tlače.

Keďže oznámením nepravdivých údajov o mojej osobe, ktoré boli zverejnené v Spišskom denníku 10.9.2002 v článku s názvom "Výsmech zdravému rozumu, alebo ocení vyriešený "prípad" minister vnútra Šimko?" autor vedome, značnou mierou, ohrozil vážnosť mojej osoby u spoluobčanov a keďže tieto nepravdivé údaje a forma zverejneného článku sú spôsobilé poškodiť aj moje postavenie v zamestnaní, čo bolo asi jeho cieľom, neostávalo mi nič iné, len riešiť celú vec právnou cestou a to podaním trestného oznámenia, zatiaľ len na neznámeho autora článku, čo som aj urobil.

Verím a dúfam, že prostredníctvom vášho denníka, ktorý zverejnil článok s vyššie uvedeným názvom, napísaný autorom, ktorý nechcel, aby bolo jeho meno zverejnené, sa bude môcť športová verejnosť ešte v tomto súťažnom ročníku dozvedieť, kto v tomto prípade klame a kto zavádzal uvádzaním nepravdivých údajov, jednak pracovníkov SOFZ, vykonávajúcich svoje funkcie vo svojom osobnom čase, bez nároku na nejakú odmenu, jednak redakciu Spišského denníka, ale najmä samotnú širokú športovú verejnosť.

Verím, že sa športová, no nielen športová verejnosť dozvie aj meno autora tohto urážajúceho a ohovárajúceho článku a taktiež aj meno autora článku, ktorý bol obdobným spôsobom uverejnený vo vašom denníku 3.9.2002 na adresu p. Guballu.

Za uverejnenie tohoo príspevku v úplnom znení vopred ďakujem.

Ing. Peter Bednár

predseda DK SOFZ

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na Spiš Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. TOP desať gréckych ostrovov na letnú dovolenku 2019
 2. Čerpáte úver? Na toto by ste určite mali myslieť
 3. Až vďaka chorobe objavila svoj talent
 4. Pre učiteľov je dôležité, aby sa navzájom inšpirovali
 5. Vie sa vaša pokladnica spojiť s finančnou správou?
 6. Kaufland začal s predajom slovenských uhoriek bez fólie
 7. Jozef Miloslav Hurban sa dostal do vesmíru
 8. Bulharsko: Najlepšie miesta na dovolenku pri mori
 9. Čo robí dobrého zamestnávateľa dobrým?
 10. 7 kritických situácií na cestách. Ohrozujú každého vodiča
 1. Women in business
 2. TOP desať gréckych ostrovov na letnú dovolenku 2019
 3. Bim Challenge 2019
 4. Čerpacie stanice OMV Slovensko budú otvorené aj počas sviatkov
 5. Z Fondu malých projektov je možné získať až 50-tisíc eur
 6. Grilovacia sezóna je zahájená!
 7. Moderné bývanie v Žiline v 30-tych rokoch 20. storočia
 8. Čerpačky OMV na Slovensku majú dvere otvorené aj počas sviatkov
 9. Funkce pro Slovensko: navigace na čísla popisná i bez ulic! Mio
 10. Projekt CEC spojil študentov ekonomických univerzít troch štátov
 1. TOP desať gréckych ostrovov na letnú dovolenku 2019 19 540
 2. Bulharsko: Najlepšie miesta na dovolenku pri mori 12 195
 3. Čerpáte úver? Na toto by ste určite mali myslieť 9 256
 4. 7 kritických situácií na cestách. Ohrozujú každého vodiča 8 531
 5. Čo upiecť na Veľkú noc? 5 skvelých dezertov Adriany Polákovej 6 881
 6. Kaufland začal s predajom slovenských uhoriek bez fólie 5 001
 7. Pre učiteľov je dôležité, aby sa navzájom inšpirovali 3 700
 8. Až vďaka chorobe objavila svoj talent 3 571
 9. Vie sa vaša pokladnica spojiť s finančnou správou? 3 140
 10. Čo robí dobrého zamestnávateľa dobrým? 3 000

Neprehliadnite tiež

Folkloristi zo Železiara svoje dievčatá obliali aj vyšibali

Keďže bolo chladno, kolegyniam dopriali teplú vodu.

Folkloristky zo Železiara na Veľkonočný pondelok suché nezostali.

Požiar lesa v Kravanoch majú hasiči pod kontrolou

Na mieste je asi 60 hasičov, ktorí dohášajú oheň.

Požiar pri Kravanoch vypukol v nedeľu okolo 9.30 hod.

Horskí záchranári pomáhali uviaznutému turistovi vo Velickej doline

Turistu po vyslobodení transportovali v podvese vrtuľníka.

Ilustračné.

Frekventovanú Levočskú ulicu v Prešove čakajú výrazné obmedzenia

Hlavnú cestu v lete pre práce na pár dní uzavrú.

Práce na novom mostnom objekte na Levočskej ulici.
Obnova Mariánskeho námestia.

Hlavné správy zo Sme.sk

Cestovateľ Zibura: Nie som žobrák s batohom

Rozhovor s českým pútnikom Ladislavom Ziburom.

Ladislav Zibura (26) je český cestovateľ a spisovateľ. Na prvú pešiu púť sa vydal hneď po maturite do Santiaga de Compostela. Nasledovala púť z Českých Budějovíc do Ríma, cesta na bicykli k Severnému moru a tiež pešia cesta z Turecka do Jeruzalema. Neskôr sa vydal aj pešo po Číne a Nepále či po Arménsku a Gruzínsku. O svojich cestách píše úspešné knihy a prednáša. Práve mu vyšla prvá kniha v slovenskom preklade 40 dní pešo do Jeruzalema. Momentálne pripravuje knihu Prázdniny v Európe.

Pri Poslednej večeri urobil Leonardo da Vinci fatálnu chybu

O omyle, ktorého sa dopustil maliar, sa hovorí málo.

Ilustračná fotografia.

Ukrajinci išli do rizika. Do čela krajiny si vybrali novú tvár

Volodymyr Zelenskyj bude novým ukrajinským prezidentom.

Volodymyr Zelenskyj po zverejnení exit pollov.

Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop